top of page
Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra LSU SA (studentų atstovybė)?

 • LSU SA - viena didelė šeima, siejanti LSU studentus ir veikianti dėl bendro tikslo - studentų gerovės.

2. Ką daro SA?

 • Atstovauja LSU studentams, gina jų teises, kartu sprendžia iškilusias problemas bei įtraukia į organizuojamas veiklas, savanorystes už atstovybės ribų, padeda studentui integruotis į universiteto bendruomenę.​

3. Kokie komitetai sudaro SA? 

 • SA sudaro 7 komitetai: Socialinių ir akademinių reikalų komitetas (SARK); Žmogiškųjų išteklių komitetas (ŽIK); Projektai ir partnerystės (PIP); Organizacinių reikalų komitetas (ORK); Tarptautiniai ryšiai (TR); Ryšiai su visuomene (RSV); Kokybės užtikrinimo komitetas (KUK).

4. Ką daro Studentų reikalų komitetas?

 • SARK rūpinasi studentų socialine ir akademine gerove: pašalpomis, paskolomis, stipendijomis, bendrabučiais, mokslo ir studijų procesais, studentų teisėmis, akademiniais nesutarimais tarp dėstytojo ir studento bei kitais svarbiais socialiniais ir akademinės srities reikalais.​

5. Ką daro Žmogiškųjų išteklių komitetas? ​

 •  ŽIK užtikrina organizacijos narių kompetencijų kėlimą; administruoja mokymų duomenų bazę; užtikrina, bendradarbiavimą su organizacijos alumni, garbės nariais; užtikrina mėnesio veiklos ataskaitų pildymą bei analizavimą; užtikrina bylavimo sistemos efektyvų veikimą; organizuoja ilguosius susirinkimus ir daugybę kitų veiksnių, gerinančių atstovybės vidinę atmosferą ir kokybišką veikimą. 

6. Ką daro Ryšių su visuomene komitetas? ​

 • RSV užtikrina LSU SA įvaizdį ir reputaciją, ugdant narius bei kuriant apklausas akademinei bendruomenei; kuria sistemingą, aktualų bei adekvatų atstovybės komunikacijos turinį ir skleidžia jį visais informacijos kanalais; administruoja atstovybės socialinius tinklus, LSU SA puslapį.

7. Ką daro Projektų ir partnerysčių komitetas? 

 •  PIP dirba su partneriais: reguliariai ieško naujų partnerių, bendradarbiauja su RSV komitetu, palaikant ryšį su esamais rėmėjais, inicijuoja sutarčių sudarymą su partneriais ir užtikrina sąlygų vykdymą.

8. Ką daro Organizacinių reikalų komitetas? ​

 • ORK organizuoja LSU pirmakursių stovyklą, siekiant supažindinti būsimus studentus su LSU SA bei LSU veikla; palaiko renginių įvairovę, organizuoja tradicinius, edukacinius, kultūrinius renginius bei vykdo socialines iniciatyvas bendradarbiaujant su SRK.

9. ​Ką daro Kokybės užtikrinimo komitetas?

 • KUK archyvuoja/tvarko protokolus ir kitokio pobūdžio LSU SA dokumentus; archyvuoja bylas; pagal poreikį atnaujina šablonus; administruoti LSU SA el. paštą; fiksuoja/registruoja faktūras; formuoja apmokėjimus.

10. ​Ką daro Tarptautinių ryšių komitetas?

 • Padeda erasmus studentams spręsti jiems iškilusius klausimus, organizuoja veiklas įtraukiančias didžiąją dalį užsienio studentų universitete. 

11. ​Kaip tapti SA dalimi?

 • Prasidėjus semestrui (rudens ir pavasario), įstoję studentai gali prisijungti prie atstovybės ir įsitraukti į bendras veiklas, atrasti naujų draugų, išbandyti savo jėgas įvairiuose komitetuose. 

12. ​Kaip tapti oficialiu SA nariu? 

 • Oficialiu nariu gali tapti tik LSU studento statusą turintys asmenys, pateikę prašymą Valdybai, taip pat norėdamas tapti nariu studentas turi: praeiti integraciją, išlaikyti Atestaciją (turi būti išlaikyta bent 75%), 3 mėn rinkti bent 10 taškai Mėnesio veiklos ataskaitoje (MVA).

13. ​Kaip tapti SA savanoriu?

 • LSU SA savanoriu gali tapti bet kas, tačiau asmuo turi pasirašyti sutartį ir atitikti šiuos kriterijus: 5 taškai Mėnesio veiklos ataskaitoje; Atestacijos nuostatuose nustatyta tvarka išlaikyta atestacija (atestacija turi būti išlaikyta bent 50%). 

14. ​Kuo skiriasi savanorio statusas nuo nario?

 • Narys turi daugiau teisių ir pareigų nei savanoris. Išvardinti pagrindinius aspektus kuom skiriasi. Pvz Narys - 10t,turi balso teise SP, savanoris-5 Savanoris turi mažiau pareigų, o kartu ir teisių. Todėl, jei esi LSU studentas, skatiname būti aktyviam ir pretenduoti į oficialius narius. 

15. ​Ar galiu eiti į SA, būdamas laisvuoju klausytoju?

 • Taip, tačiau gali būti tik savanoriu.

16. ​Kuo atstovybė gali padėti studentui?

 • Į atstovybę studentas gali kreiptis bet kokiu klausimu. Atstovybės nariai suteiks asmeninę paramą, padės spręsti problemas ir nukreips tinkama linkme.

17. Kur reikėtų kreiptis iškilus problemai susijusiai su studijų procesu?

 • Visų pirma kreiptis į to dalyko dėstytoją —>modulio koordinatorių —> savo programos tutorių —> studijų programos direktorių —> atstovybę/studijų departamentą.​

18. ​Kas gali tapti LSU Studentų atstovybės prezidentu?

 • Prezidentu gali tapti LSU studentas, išrinktas Studentų parlamento.

19. ​Ką SA yra nuveikusi? 

 • Buvo įvykdyta stipendijų skirstymo reforma, kuri suteikia galimybę skirti reikšmingas skatinamąsias stipendijas už pažangų mokymąsi. Atstovybė iškėlė psichologinės gerovės klausimą ir buvo įdarbinti keli psichologai, taip pat užtikrinom kituose universiteto organuose didesnį studentų balsų skaičių. Narių iniciatyva buvo suteikta galimybė naujai įstojusiems pirmakursiams nemokamai gauti Lietuvos studento pažymėjimą (LSP), patvirtinantį studento statusą, garantuojantį partnerių nuolaidas lankantis kino teatruose, kavinėse ir kt.

1. Kas yra atestacija?

 • Tai yra kasmetinis Atestacijos komisijos sudarytas testas apie LSU ir LSU SA struktūrą bei kitas aktualijas, kurį turi išlaikyti norėdamas tapti oficialiu SA nariu ar savanoriu.

2. Kas yra bylavimasis?

 • Tai yra nuoširdus pokalbis su koordinatoriumi, kurio metu tavo vadovas turi galimybę geriau su tavimi susipažinti; sužinoti, kaip tu jautiesi, kokie darbai tau labiausiai patinka, kokie tavo tikslai tiek gyvenime, tiek atstovybėje.

3. Kas yra alumni?

 • Tai asmuo, daug laiko ir pastangų atidavęs LSU SA. Žmogutis, kuris daug metų buvo aktyvus sa narys bei labai prisidėjo prie Sa Žmogus, kuris daug laiko buvo aktyvus narys ir prisidėjo prie atstovybės augimo. 

4. Kas yra Garbės narys?

 • Daugiausiai indėlio į LSU SA įdėjęs ir nusipelnęs atstovas. Kadenciją baigęs prezidentas teikiamas į garbės narių svarstymą. Tai labiausiai LSU SA savo veikla nusipelnę Atstovai.Gali būti kadenciją baigęs prezidentas

5. Jeigu nori palikti SA, kaip tai galiu padaryti?

 • Būdamas nariu ir pateikus motyvuotą prašymą gali sustabdyti savo narystę. Norėdamas atsisakyti savo narystės turi pateikti pareiškimą prezidentui. 

6. Dėl kokių priežasčių SA narys/savanoris gali būti pašalintas iš organizacijos?

 • SA narys/savanoris gali būti pašalintas dėl: LSU SA darbo reglamento taisyklių nesilaikymo, pasyvumo organizacijos veiklose (nesurenka reikiamo MVA taškų skaičiaus, be priežasties neatlieka pavestų užduočių) ir akademinio nesąžiningumo. Jei nesilaiko LSU SA darbo reglamento taisyklių, jas pažeidžia, yra neaktyvus organizacijos veikloje, yra akademiškai nesąžiningas

7. Kas yra Valdyba?

 • Tai strateginis kolegialus organas, kuris numato organizacijos veiklos kryptį. Komanda, kurią sudaro 7 žmonės kartu su prezidentu, iš jų 6 renkami. Pavyzdžiui, ji svarsto ir teikia svarbius siūlymus - tokius kaip LSU SA darbo reglamento pakeitimus studentų parlamentui.

8. Kas yra Revizija?

 • Revizija yra patariamojo pobūdžio organas, kuris vertina visos organizacijos (SA) darbą, teikia rekomendacijas ir siūlymus.

9. Kas gali būti revizijos nariais? 

 • Revizijos komisijos nariu gali būti bet kuris asmuo, išskyrus: LSU SA Prezidentas, Viceprezidentas, Valdybos narys, Biuro narys.

10. Kas yra Biuras?

 • Tai yra visų Koordinatorių, Prezidento ir Viceprezidento komanda.

11. Kas yra atestacijos komisija?

 • Komanda, kuri sudaro ir taiso atestacijas bei vykdo atestacijos ruošimo mokymus ir konsultacijas.

12. Kas yra senatas?

 • Senatas - organas, kuris sprendžia akademinius klausimus viso universiteto mastu. Jame turi būti ne mažiau kaip 20% studentų.

13. Kas yra studentų parlamentas?

 • Svarbiausias LSU SA organas, į kurį įeina visi oficialūs nariai ir pateikę prašymą Valdybai seniūnai. Balsuodami renka prezidentą ir priima svarbius sprendimus. 

bottom of page